اطلاعيه : بيمه حوادث دانشجويي

" كليه دانشجوياني كه در هر نقطه از كشور دچار حادثه مي شوند،مشروط به اعلام به واحد محل تحصيل حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از بروز حادثه، مي توانند از خدمات بيمه حوادث دانشجويي بهرمند گردند. درصورت عدم علام مراتب تا مهلت مقرر شركت بيمه هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت."

 

آخرین به روز رسانی (چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 ساعت 12:36)