كسب مدال غرور آفرين نقره در مسابقات جهاني iENA 2013 آلمان توسط دانشجوي دانشگاه پيام نور واحد نوشهر جناب آقاي آباذر خواجوندصالحي

دانشجوي مخترع جناب آقاي آباذر خواجوند صالحي موفقيت افتخارآميز جنابعالي را در دست يابي به مدال نقره در مسابقات جهاني iENA 2013  آلمان را صميمانه تبريك مي گوئيم.